Avtalevilkår lisensavtale


1. AVTALENS TJENESTER OG ØKONOMISKE BETINGELSER
Partene inngår med dette lisensavtale om bestillingstjeneste på reisebyråtjenester. Vedkommende som inngår avtalen bekrefter med dette å være over 18 år, ha rettslig handleevne og fullmakt til å inngå avtalen. Avtalen inkluderer bestilling, endring og avbestilling av fly, tog, hotell og leiebil, refusjon av flybilletter, omskriving og reaktivering av billetter, samt henvendelse til vakttelefon for individuelle reiser. 

Kunde har som en del av kontrakten med Berg-Hansen muligheten til å benytte seg av tjenester fra Berg-Hansen Meetings & Events. 


2. PRISER
Alle prisene er oppgitt i NOK, eksklusiv mva.

a) Månedslisens beregnes i henhold til kundens totale årlige flyvolum.

Flyvolum i NOKLisenstypeMånedspris i NOK
               0 –    500.000Small   730,-
   500.000 – 1.000.000Medium1.410,-
1.000.000 – 2.000.000Large2.820,-
2.000.000 – 4.000.000X-Large5.640,-
4.000.000 – 5.000.000XX-Large7.020,-

Lisensen dekker all selvbetjening i reiseportal og app, tilgang til selvbetjent rapport, selvbetjent profiladministrasjon og produktet enkel reiseregning. Lisenspriser faktureres forskuddsvis per kvartal.

Dersom kunden har fremforhandlet egne hotell og leiebilavtaler kan disse gjøres tilgjengelig gjennom vårt kundesenter og i våre selvbetjente løsninger mot en månedlig tilleggskostnad. Kostnaden avhenger av lisenstypen og er på NOK 679,- for lisenstype Small, Medium og Large, og NOK 1.357,- for lisenstype X-Large og XX-Large. Kostnaden dekker innlasting og tilgjengeliggjøring av leverandøravtalene i reiseportal, app og kundesenter.

b) På tjenester som gjøres via telefon og e-post til vårt kundesenter, tilkommer følgende servicegebyrer per henvendelse (per person/per billett):

 • Bestilling / endring av fly og tog: NOK 215,-
 • Refusjon: NOK 283,-
 • Henvendelse vakttelefon utenfor ordinær åpningstid: NOK 425,-
 • Øvrig hjelp og bistand fra kundesenter NOK 215,-

Ved bruk av tjenester fra Meetings & Events vil egne priser og betingelser gjelde, disse oppgis per forespurte oppdrag. 

Våre ordinære åpningstider er mandag – fredag kl. 08:00 – 17:00. 

Bestilling av hotell og leiebil er kostnadsfritt forutsatt at det kan gjøres i våre bestillingssystemer. 

Eksempler på øvrig hjelp og bistand fra kundesenter kan være profiloppdatering, uthenting av kvitteringer, om-fakturering, retting av faktura, bestilling av hotell utenom standard distribusjonskanaler (non-GDS Edifact), etc. 

Konsulent- eller rådgivningstjenester avtales til den enhver tid gjeldende timespris for Key Account Manager (KAM). 

Leveranse som ikke er inkludert i denne avtalen, kan avtales og prises separat. Eksempel:

 • Innlasting av kundens egne hotell- og/eller leiebilavtaler
 • Øvrige produkter og tjenester som ikke er spesifisert i denne avtalen
 • Konsulent- eller rådgivningstjenester fra Support- eller KAM-avdeling, som rapportbistand, gjennomgang og analyse av reisevirksomhet, leverandøranalyser etc.
 • Ved avtale om distribusjon gjennom andre kanaler enn GDS Edifact (globale distribusjonssystem) kan det tilkomme tilleggskostnader. Disse vil avtales og prises i forkant.
 • Dersom kortselskaper eller øvrige leverandører skulle innføre kostnadselementer for Berg-Hansen som er knyttet til kundens betalingsform vil disse viderebelastes kunden.


3. BETALINGSMÅTER
Kundens reiser belastes den reisendes personlige betalingskort eller reisekonto fra kredittkortselskap. Betalingsbetingelser er i henhold til kundens avtale med kredittkortselskapet. Betalingskort og/eller Reisekontonummer skal oppgis til Berg-Hansen for registrering i person- og firmaprofil.

Eventuelt kan Berg-Hansen tilby betaling med faktura så fremt det foreligger en godkjent kredittvurdering av kunden. Ved faktura vil egne betingelser gjelde. Ved betaling av faktura til Berg-Hansen etter forfall beregnes rente iht. Morarenteloven.

Løpende servicegebyr belastes via avtalt betalingsmåte; faktura, reisekonto fra kredittkortselskap, eller betalingskort.

Følgende fakturamodeller for reisekostnader kan avtales:

 • Enkeltfaktura fly/tog per 10 dager: 2% kredittomkostninger av fakturaverdi
 • Enkeltfaktura hotell i Norge per 10 dager: 3% kredittomkostninger av fakturaverdi

I unntakstilfeller hvor et hotell- eller leiebilselskap fakturerer Berg-Hansen på vegne av kunde, påløper kostnader for viderefakturering med NOK 283,- per faktura / person.

Utover dette kan det alternativt avtales betaling av hotell med reisekonto, også kalt eVoucher, til henholdsvis NOK 102,- for hotell innland og NOK 198,- for hotell utland. Unntaksvis kan det tilkomme 2% non-connected fee på hotellkostnaden. Dette gjelder kun for hoteller som ikke er tilknyttet bransjens automatiserte betalingsløsninger.   

For betaling av grupper, konferanser og event gjelder spesielle vilkår som du får oppgitt når du bestiller denne typen tjenester. 


4. PRISJUSTERINGER
Alle priser justeres årlig, gjeldende fra 1.januar hvert år i henhold til SSB sin Konsumprisindeks (KPI) per 2.kvartal foregående år. Ved økt flyvolum vil Berg-Hansen justere månedslisensen til høyere nivå. Kunde kan be om nivåjustering ved endret reisevolum. Første gang en slik endring kan tre i kraft er 3 måneder etter avtaleinngåelse, deretter hver 6. måned.


5. OFFENTLIGE SKATTER, AVGIFTER, OG LEVERANDØRSPESIFIKKE TILLEGGSAVGIFTER
Alle priser er eksklusive merverdiavgift, eventuelle gebyrer, skatter og avgifter fra reisetjenesteleverandører eller det offentlige som påløper som følge av Berg-Hansens leveranse, herunder, men ikke begrenset til MPD-avgift, avbestillingsgebyr, flyplassavgift, flyskatt og eventuelle endringer i regler eller leverandørenes praksis for belastning av brukerstedsavgift for kredittkort og lignende kort.


6. BERG-HANSEN SOM AGENT
Berg-Hansen er, på linje med andre reisebyrå, normalt å anse som agent i forhold til flyselskap, hotell, leiebilselskap eller lignende (heretter kalt reisetjenesteleverandøren). Ved agentsalg av en reise må relevante kundedata knyttet til reisen overføres reisetjenesteleverandøren. Herunder ligger også registrering av kundens kredittkort når dette benyttes som betalingsmiddel eller som billett ved reisen. Reisetjenesteleverandøren er i denne sammenheng ikke å anse som en utenforstående. Kunden må også akseptere reisetjenestetilbydernes standardvilkår. Reisetjenesteleverandøren kan i enkelte tilfeller velge å la endringsinformasjon og annen informasjon knyttet til reisen, gå direkte til kunden.


7. FORHOLDET TIL PAKKEREISELOVEN
Forretningsreiser som ellers ville falt inn under Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. av 2018 (pakkereiseloven), unntas med dette fra pakkereiselovens virkeområde, jf. pakkereiselovens § 2c.


8. KONFIDENSIALITET
Berg-Hansen forplikter seg til bevare taushet omkring kundens reiseaktiviteter. Uten samtykke kan informasjon ikke anvendes til annet enn å oppfylle avtalen, samt til å tilpasse informasjon og tilbud på våre nettsider. Berg-Hansen og samarbeidspartnere har rett til å bruke informasjon i kunderegisteret og om kundens aktivitet på hjemmesiden til markedsføring og kommunikasjonsformål på en slik måte at kunden kan få nødvendig informasjon om reisen og reisemålet. All behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende EU/EØS lovverk (GDPR). Ved bestilling av reiser er reisebyrået forpliktet til å følge myndighetspålegg om utlevering av data. På forespørsel kan partene tegne en separat Databehandleravtale. Dersom dette ikke er gjort anses Berg-Hansens standard databehandleravtale som gjeldende.


9. ANSVARSFORHOLD
Berg-Hansen opptrer for reisetjenesteleverandørens regning og risiko. Berg-Hansen påtar seg ingen forpliktelse eller ansvar med mindre dette følger av ufravikelig lov. Ved mislighold fra Berg-Hansen kan kunden uansett bare kreve erstattet direkte tap som med rimelighet kan tilbakeføres til Berg-Hansens mislighold, og bare dersom Berg-Hansen ikke kan godgjøre at misligholdet eller årsaken til misligholdet ikke kan tilskrives Berg-Hansen. Berg-Hansen er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap forårsaket av uaktsom opptreden fra reisetjenesteleverandørens side. Berg-Hansen er heller ikke ansvarlig for direkte eller indirekte tap som skyldes:

 • Årsaker utenfor Berg-Hansens kontroll, f.eks. force majeure hendelser som krig, krigslignende tilstander, spesielle værforhold, streik eller annen arbeidsnedleggelse hos reisetjeneste-leverandører og Berg-Hansen sine leverandører (GDS, Bank, Teknologi).
 • Andre begivenheter, uhell og andre ekstraordinære forhold som Berg-Hansen og reisetjenesteleverandører ikke har kunnet forhindre med rimelige midler.
 • Reisetjenesteleverandørens refusjonspolitikk når Berg-Hansen er agent for denne.
 • Forhold knyttet til selve reisen. Herunder, reisetjenesteleverandørenes kanselleringer, bagasje håndtering, overbooking, innkvartering ved forsinkelser og kanselleringer med mer.

Eksemplene ovenfor er ikke ansett som uttømmende. Maksimal erstatning er uansett begrenset til NOK 10.000,-. Kunden er selv ansvarlig for bruk at navn, e-post og andre opplysninger som er gitt ved registrering og i bestillinger er korrekt. Kunde forplikter å holde Berg-Hansen løpende informert om hvilke reisende som til enhver tid skal ha tilgang til å bestille og belaste reiser på firmaets vegne, bestille rapporter over reisevolum, eller ha tilgang til rapporter over ansattes reiser dersom dette er en avtalt tjeneste.

Kunde sine forpliktelser:

 • Sikre at Berg-Hansen til enhver tid har oppdatert informasjon om hvem som har anledning til å bestille billetter i henhold til denne Avtalen. 
 • Sikre at Berg-Hansen til enhver tid har oppdatert informasjon om hvem som skal ha tilgang til rapportfunksjoner og administrasjonsrettigheter med tilgang til reise- og profildata. Ansvaret gjelder for tilganger for nye personer, eller sletting av personer som slutter, eller får nye ansvarsområder. 


10. OVERDRAGELSE
Partene kan bare overdra sine rettigheter og plikter etter Avtalen med skriftlig samtykke fra den annen part. Slikt samtykke kan bare nektes dersom den annen part har saklig grunn til dette. Retten til vederlag etter denne Avtalen kan imidlertid fritt overdras. Berg-Hansen kan videre overføre rettigheter og forpliktelser dersom Berg-Hansen slås sammen med et annet selskap, deles i flere selskaper eller hvis overdragelsen skjer til et datterselskap. Overdragelse fritar ikke den overdragende part fra dens forpliktelse og ansvar etter denne avtale.


11. ENDRINGER I VILKÅR OG TJENESTEINNHOLD
Alle eventuelle endringer i vilkår og tjenesteinnhold skal begrunnes og varsles skriftlig minst 1 (én) måned før endringene trer i kraft. Alltid oppdaterte vilkår ligger på denne siden.


12. VARIGHET OG OPPSIGELSE
Avtalen er løpende med 1 måneds gjensidig oppsigelsesfrist.


13. KOMMUNIKASJON MED REISENDE
Berg-Hansen forbeholder seg retten til å kommunisere direkte med de reisende for å oppfylle forpliktelsene i denne avtalen, samt for å dele informasjon og tilbud som er relevante for de reisende.