Tilbake

Dette sier kundene om jobbreiser under og etter covid-19

I Berg-Hansen er vi heldige som har et bredt spekter av kunder som strekker seg fra offentlige virksomheter til privat næringsliv, fra offshore og industri til organisasjoner og finansinstitusjoner. Dette betyr veldig ulike reisebehov – også under pandemien.

Hvor mye covid-19 har hatt å si for virksomhetenes reisemønster det siste året, kommer helt an på hvilken bransje man tilhører. Mens noen har kuttet det meste av reiser, har andre mer eller mindre reist som før – fordi det er nødvendig for driften.

En kunde vi har snakket med sier at påvirkningene er to-delt. Innenlands har de hatt mindre påvirkning når det gjelder jobbreiser. Egne biler har blitt benyttet i større grad enn tidligere, men de har også benyttet kollektive reiser. Dette har derfor hatt liten påvirkning på produktiviteten. Reiser utenlands for å besøke leverandører og partnere har derimot blitt satt på vent, og møter har i stedet skjedd på Teams. Dette er reiser som vil gjenopptas når situasjonen tilsier det.

En fellesnevner for mange kunder, er at reiser som er nødvendige for å opprettholde produksjon går «som normalt», mens administrative reiser er satt på vent. Dette betyr at det er flere enn du kanskje tror som har vært på jobbreiser, også det siste året.

Covid-19 har lagt grunnlaget for nye reisevaner

Det er klart at tiden vi har vært inne i har gjort det nødvendig å tenke «nytt». Fremover er det tydelige indikasjoner på at gamle reisevaner vil endres. Etter å ha snakket med flere kunder, er dette stikkord som går igjen når vi snakker om reisevaner frem i tid:

  • Reiser knyttet til produksjon eller hvor det er nødvendig med personlig oppmøte, vil gå som vanlig
  • Noen møter vil det være mer naturlig å ta på Teams, som interne møter og prosjektmøter
  • Administrative reiser vil bli færre
  • Det vil fortsatt være nødvendig å møtes ansikt til ansikt for å bygge kultur, samhold og drive salgsarbeid

Dette er tanker vi er helt enige i. Det gjelder å finne balansen mellom hva som kan gjennomføres digitalt, og hvilke møter som bør være fysiske. Vi skal ikke undervurdere effekten av å faktisk møtes.

Effektive reiser, god rådgivning og innovasjon forventes av oss som reisebyrå fremover

I løpet av året med pandemi har kombinasjonen av effektive onlineverktøy og personlig rådgivning vært essensielt for mange kunder. De reisende ønsker, naturlig nok, å ha gode verktøy for å enkelt kunne bestille reisene sine selv. I siste «vanlige» reiseår før korona, hadde våre kunder i snitt en onlineandel på 75 prosent. Det er veldig bra, men ofte ble endringer eller kanselleringer ringt inn. Trenden vi nå ser er at stadig flere også utfører endringene selv digitalt. Dette er en trend vi håper og tror også vil være gjeldende når reiser normaliserer seg igjen.

Kundecase – fun facts:

  • I fem av de siste 14 måneder har det hos denne kunden vært flere endringer enn bestillinger.
  • Totalt i 2020 ble over halvparten av kundens flyreservasjoner endret en gang.
  • I 2021 gjør denne kunden 68 prosent av endringene selv, online eller i app.

Samtidig er det ingen tvil om at det er vanskeligere enn noen gang å bestille en reise, selv om du som reisende i utgangspunktet har nødvendige verktøy for å gjøre det selv. Det er stadig nye krav til dokumentasjon, innreiseregler, karantenekrav – og ikke minst mye endringer i flytrafikken. For å sikre en mest mulig effektiv og sømløs reise, er det derfor av og til nødvendig å snakke med noen som har oversikt og kan hjelpe. Denne pandemien har vist verdien av gode råd for de som faktisk må på reise.

For oss som reisebyrå er det viktig å være foran i skoene og legge til rette for løsninger som vil gi de reisende en enda mer effektiv reisehverdag fremover. Blant annet kan de som skal på reise nå enkelt sjekke hvilke regler og restriksjoner som gjelder for aktuell destinasjon, på www.berg-hansen.no. Digitale og hybride møter vil vi se i større grad, og dette er tjenester vi tilbyr våre kunder. For mange kan det ha gått over ett år siden siste reise, og mange rutiner kan ha blitt glemt. I tiden som kommer vil vi også gjøre ulike tiltak som gjør det enklere å starte opp igjen med reisevirksomhet.