Tilbake

Et ansvarlig partnerskap

I Berg-Hansen ønsker vi å drive vår virksomhet ved å være ansvarlige. Vi jobber daglig med samarbeidspartnere og leverandører for å gi våre kunder de beste reise– og møteopplevelsene. Dette innebærer også at vi har et ansvar for å samarbeide med aktører som etterlever våre forventninger og retningslinjer rundt bærekraft og samfunnsansvar.

Teambuilding

Når vi inngår samarbeid med en ny leverandør må leverandøren signere et dokument vi har kalt «Prinsipper for leverandøratferd». Hensikten er å sikre at det er samsvar mellom vår måte å drive på, og hvilke prinsipper leverandører som vil samarbeide med oss eller som allerede samarbeider med oss, driver sin virksomhet etter. Vi forventer at våre samarbeidspartnere kan dokumentere at disse kravene overholdes.

Berg-Hansen har som mål for sitt partnerskapsprogram at vi og våre partnere skal være verdensmestre i partnerskap! Det betyr at vi søker partnere som støtter opp om våre etiske retningslinjer og det samfunnsansvaret vi tar.

Dette er noe av innholdet i «prinsipper for leverandøratferd», som vi krever av våre leverandører og partnere:

Menneskerettigheter

Vi og våre samarbeidspartnere støtter og respekterer internasjonale menneskerettigheter og skal ikke medvirke til noen form for brudd på disse. Vi og våre samarbeidspartnere skal respektere den enkeltes verdighet og individuelle menneskerettigheter. Vi og våre samarbeidspartnere respekterer urfolks rettigheter.

Arbeidstakeres rettigheter

Vi og våre samarbeidspartnere skal sikre arbeidstakeres rettigheter. Barn skal ikke brukes som arbeidskraft. Tvangsarbeid, slaveri, slavekontrakter, «human trafficing» eller ufrivillig fengselsarbeid må ikke forekomme. Alt arbeid skal være frivillig, arbeidstakerne skal stå fritt til å være organisert i en fagforening, samt kunne avslutte arbeidsforholdet etter en rimelig oppsigelsestid.

Ingen diskriminering av grupper eller personer. Ingen skal diskrimineres på grunnlag av kjønn, hudfarge, seksuell legning, språk, rase, religion, politisk oppfatning, etnisitet, fagforeningsmedlemskap eller funksjonshemning ved ansettelse eller i saker som gjelder ansettelsesforholdet. Inhuman behandling skal ikke forekomme, herunder seksuell trakassering, seksuelt misbruk, fysisk avstraffelse, fysisk tvang, mentalt eller fysisk press eller mobbing av arbeidstakere. Det skal heller ikke trues med slik behandling.

Miljø og sikkerhet

Vi og våre samarbeidspartnere skal sørge for at våre virksomheter har et arbeidsmiljø som ivaretar helse og sikkerhet på en forsvarlig måte. Sikkerhetsmessig risiko skal håndteres og reduseres gjennom opplæring og arbeidsprosedyrer.

Ytre miljø

Berg-Hansen har en ambisjon om å kutte egne utslipp, og oppfordrer ansatte og kunder til å ta smarte miljøvalg. Gjennom gode råd og veiledning, ønsker vi å bidra til at kundene våre tar bedre valg når det kommer til reiser, og gjennomfører klimavennlige møter og eventer som fører til mindre utslipp. Berg-Hansen jobber for å i større grad rapportere til kundene om fotavtrykket fra tjenestene kjøpt gjennom oss. Vi etterstreber å samarbeide med leverandører som deler våre prinsipper innen ytre miljø, og som gjennom egne tiltak bidrar til å redusere miljøbelastningen, samt kontinuerlig forbedrer sine resultater.

Personvern

Berg-Hansen dokumenterer etterlevelse av lovkrav knyttet til personopplysninger og informasjons-sikkerhet. Våre kunder og medarbeidere skal være trygge på at den informasjonen vi har om dem ikke blir misbrukt av hverken Berg-Hansen eller noen av våre samarbeidspartnere.

Reisebransjen er preget av teknologi, men til syvende og sist handler det meste om mennesker.  Vår forretningsetikk og vårt samfunnsansvar er rettesnorer som ivaretar kunder, medarbeidere, samarbeidspartnere og det miljøet vi lever i. Vi ønsker å ha et godt samarbeid  og en åpen dialog med våre partnere og leverandører, og har stor tro på at vi kan skape gode resultater sammen.