Generelle betingelser – Oppdrag

Vilkår for oppdrag. Begrepet «oppdrag» er benyttet for alle produkter og tjenester som bestilles hos og/eller formidles av Berg-Hansen.

1. Hva avtalen omfatter
Bindende avtale er inngått når oppdraget er bekreftet av kunden.
Avtalen omfatter oppdraget slik den fremgår ved bestilling og bekreftelse. Dette omfatter også eventuelle tilleggsytelser som avtales mellom Berg-Hansen og kunden.
Opplysninger gitt av Berg-Hansen som ikke fremgår av den bekreftede avtalen anses ikke å være en del av avtalen mellom Berg-Hansen og kunden.
Vilkårene i dette dokumentet anses som del av avtalen mellom Berg-Hansen og kunden. Der Berg-Hansen har vedlagt egne vilkår for underleveranser, gjelder disse vilkårene som del av avtalen. Ved motstrid er det de spesielle vilkårene for underleveransen som gjelder.

2. Personopplysninger
Kunden plikter å gi nødvendig korrekt informasjon om personer i gruppen. Dette gjelder i henhold til de til enhver tid gjeldende betingelser for slik nødvendig informasjon i de land oppdraget skal utføres i. Når flybilletter er en del av oppdraget, plikter kunden å påse at opplyste navn samsvarer med navn i pass.

3. Pris
Alle priser er oppgitt inklusiv MVA om ikke annet er spesifisert, og med den til enhver tid gjeldende merverdiavgift sats. MVA vil påløpe i henhold til Lov om merverdiavgift 2009.

For tjenester som ikke er nevnt i tilbud eller avtale gjelder Berg-Hansens generelle prisliste.

Dersom tiden mellom bestilling og gjennomføring av oppdrag er mindre enn to uker påløper et hastetillegg.

Dersom det foretas endringer i det bekreftede oppdraget kan prisen for hele eller deler av oppdraget endres. Bestillingen vil bli oppdatert under arkfanen «mine arrangement» ved endringer.

Berg-Hansen tar forbehold om endringer i oppgitt pris som følge av endringer ved blant annet følgende utenforliggende forhold:
– Valutakurser
– Offentlige avgifter
– Transportkostnader og brennstoffpriser
– Flyskatt og andre innenlandske, eller utenlandske skatter
– Generelle prisendringer hos underleverandører, herunder underleverandørers refusjonspolitikk

4. Betalingsbetingelser og fakturering
Om ikke annet er avtalt direkte og skriftlig med Berg-Hansen gjelder følgende:
– Er tidspunktet for oppdraget mindre enn 16 uker frem i tid faktureres hele oppdraget ved avtaleinngåelse.
– I visse tilfeller kan Berg-Hansen fakturere restbeløpet av hele oppdraget etter 30 dager før oppdragstidspunktet. Sluttfaktura vil uansett følge på vanlig måte.
– Innland: Er tidspunktet for oppdraget over 16 uker frem i tid, belastes minimum 10 % av oppdragets antatte totalbeløp som delfaktura.
– Utland: Er tidspunktet for oppdraget over 16 uker frem i tid, belastes minimum 30 % av oppdragets antatte totalbeløp som delfaktura.

Dersom våre leverandører krever betaling utover dette vil det kunne medføre høyere depositum.

Etter avviklet oppdrag, avregnes alle kostnader i en egen sluttfaktura.

Oppgjør for hele det avtalte oppdraget skal skje direkte til Berg-Hansen.

For tjenester som ikke er bestilt gjennom Berg-Hansen, men skal viderefaktureres av Berg-Hansen, tilkommer et håndteringsgebyr på 10 prosent (minimum 2.500 kroner).

Ved fakturering er betalingsfrist 7 netto dager fra faktureringsdato. Dersom det avtalte beløp ikke er kommet inn på Berg-Hansens konto innen to dager etter forfall kan Berg-Hansen heve avtalen, så lenge kunden ikke kan fremskaffe dokumentasjon som bekrefter at betaling har skjedd innen forfall. Ved heving forbeholder Berg-Hansen seg å kreve betaling for utført arbeid og utlegg.

I visse tilfeller tilbyr Berg-Hansen individuell fakturering av deltakere på oppdraget. Betaling fra deltakere blir kreditert oppdragsgiver på sluttfaktura. Ved individuell fakturering av deltakere vil Berg-Hansen utstede faktura og sende én purring. Faktura for den enkelte deltaker har en betalingsfrist på 7 dager. Dersom de(n) enkelte deltaker(e) ikke betaler etter purring, vil ikke oppdragsgiver bli kreditert for manglende betaling(er) ved sluttoppgjør.  Sluttoppgjør kan gjøres en måned etter at oppdraget er avsluttet.

5. Avbestilling
Etter at bindende avtale er inngått kan avbestilling av oppdraget kun gjøres ved skriftlig henvendelse direkte til Berg-Hansen.

Ved avbestilling vil følgende kostnader belastes kunden med mindre annet er avtalt:
– 30 prosent av avtalt totalpris ved avbestilling inntil 60 dager før oppdragsdato
– 50 prosent av avtalt totalpris ved avbestilling mellom 31-60 dager før oppdragsdato
– 75 prosent av avtalt totalpris ved avbestilling mellom 15-30 dager før oppdragsdato
– Avtalt totalpris ved avbestilling 14 dager før oppdragsdato eller senere

Vi gjør oppmerksom på at dersom våre leverandører har strengere kanselleringsregler vil disse være gjeldende. Kunden bærer risikoen for retur av depositum fra underleverandør.

Ved kansellering eller endring av dato på bekreftet oppdrag forbeholder Berg-Hansen seg å kreve betaling for utført arbeid og utlegg.

6. Mangler
6.1 Oppdraget har en mangel når den avviker vesentlig fra det som er avtalt, og dette ikke skyldes forhold på kundens side.

6.2 Oppdraget anses ikke å ha en mangel dersom avvik fra det avtalte:
– Er av mindre betydning.
– Er av en slik karakter at kunden måtte regne med at avviket kunne inntreffe.
– Skyldes mislighold fra underleverandørers side. Se likevel punkt 7.
– Skyldes begivenheter og uhell som Berg-Hansen og/eller underleverandører ikke har kunnet forhindre ved rimelige midler.
– Skyldes ekstraordinære forhold, herunder konkurs, streik, krigshandlinger, aksjoner, naturkatastrofer, askeskyer, smittsomme sykdommer og andre forhold som må likestilles med de foran nevnte. Dette gjelder også ved underleverandørers avvik som skyldes de nevnte forhold.
– Skyldes uforutsigbare hendelser eller omstendigheter, eller omstendigheter som er forårsaket av tredjepart, dersom dette er forhold Berg-Hansen ikke kunne forutse ved avtalens inngåelse eller ha forhindret eller avhjulpet ved rimelige midler.
– Skyldes forhold som er knyttet til/oppstår under oppdraget, gjelder i tillegg underleverandørens kanselleringer, forsinkelser, tekniske problemer, ulykker, bagasjehåndtering, overbooking og alternativ innkvartering ved slike forhold.

6.3 Dersom kunden mener det foreligger reklamasjonsberettigende mangler ved oppdraget må kunden gi melding om dette til Berg-Hansens representant på stedet eller direkte til Berg-Hansen. Dersom det ikke er gitt slik melding innen 2 uker etter endt oppdrag taper kunden sine eventuelle rettigheter.

6.4 Dersom mangler ved oppdraget som nevnt i punkt 6.1, jfr 6.2 oppstår gjelder følgende beføyelser for kunden:

Prisavslag: Kunden kan kun kreve prisavslag for manglende leveranser fra Berg-Hansen, eller i den utstrekning Berg-Hansen oppnår prisavslag fra underleverandør. Ved avhjelp av kunden selv kan prisavslaget settes til utgiftene ved slik avhjelp, likevel slik at utgifter ut over det rimelige ikke kan kreves avslag for.

Heving: Ved mangler som nevnt i punkt 6.1, jfr 6.2 kan kunden heve avtalen og kreve tilbake det beløp som er betalt etter avtalen, dersom mangelen er vesentlig og formålet med oppdraget av den grunn er vesentlig forfeilet.

Erstatning: Ved mangler som nevnt i punkt 6.1, jfr. 6.2 kan kunden kreve erstatning for sitt direkte tap som skyldes mangelen. Ingen av partene har rett til erstatning for indirekte kostnader, skader eller tap så lenge skade eller tap ikke skyldes grov uaktsomhet hos en av partene eller hos noen som parten er ansvarlig for.

7. Avhjelp
Dersom det oppstår mangler ved oppdraget som nevnt i punkt 6.1, jfr. 6.2 har Berg-Hansen rett til å avhjelpe mangelen. Berg-Hansen plikter i rimelig utstrekning å avhjelpe mangelen.

Ved avvik fra det avtalte som nevnt i punkt 6.2 kan Berg-Hansen på forespørsel i rimelig utstrekning yte nødvendig bistand til kunden, selv om slike avvik ikke er ansvarsbetingende for Berg-Hansen. Ekstra påløpte kostnader ved slik bistand vil belastes kunden ved sluttfakturering.

8. Tvister og lovvalg
Partenes rettigheter og plikter som følger av disse vilkår reguleres i sin helhet av norsk rett.

Dersom det oppstår tvist mellom partene skal tvisten først forsøkes løst gjennom forhandlinger med sikte på en minnelig løsning. Dersom slik forhandling ikke fører frem innen 30 virkedager fra krav om forhandlinger ble reist løses tvisten ved alminnelig domstolsbehandling med Oslo tingrett som verneting.