Dette gjelder ved en pakkereise


Den kombinasjonen av reisetjenester du tilbys, er en pakkereise etter lov om pakkereiser og reisegaranti mv. (pakkereiseloven). Du omfattes derfor av alle rettighetene som gjelder ved pakkereiser. Berg-Hansen har det fulle ansvaret for at pakkereisen som helhet gjennomføres korrekt. Berg-Hansen har dessuten lovpålagt reisegaranti som sikrer tilbakebetaling av dine innbetalinger, i tilfelle insolvens hos selskapet/selskapene. Dersom transport inngår i pakkereisen, dekker reisegarantien også hjemtransport.

Sentrale rettigheter etter pakkereiseloven:

 • Reisende vil motta alle viktige opplysninger om pakkereisen før pakkereiseavtalen inngås.
 • Det er alltid minst én næringsdrivende som er ansvarlig for korrekt levering av alle reisetjenestene som inngår i pakkereiseavtalen.
 • Reisende får et nødnummer eller opplysninger om et kontaktpunkt der de kan komme i kontakt med arrangøren eller reisebyrået.
 • Reisende kan overdra pakkereisen til en annen person, etter et rimelig varsel og eventuelt mot tilleggskostnader.
 • Prisen på pakkereisen kan bare økes dersom bestemte kostnader øker (for eksempel prisen på drivstoff), og dersom dette uttrykkelig er fastsatt i avtalen. Prisen kan uansett ikke økes senere enn 20 dager før pakkereisen begynner. Dersom prisen økes med mer enn 8 prosent av prisen på pakkereisen kan den reisende avbestille pakkereisen. Dersom arrangøren forbeholder seg retten til å øke prisen, har den reisende rett til prisreduksjon dersom de relevante kostnadene reduseres.
 • Reisende kan avbestille reisen uten å betale gebyr og få tilbakebetalt alle innbetalte beløp i sin helhet dersom et av pakkereisens vesentligste elementer, bortsett fra prisen, endres vesentlig. Dersom den næringsdrivende som er ansvarlig for pakkereisen, avlyser pakkereisen før den begynner, har den reisende rett til tilbakebetaling og eventuelt til erstatning.
 • Reisende kan ved ekstraordinære omstendigheter avbestille pakkereisen før den begynner uten å betale gebyr, for eksempel dersom det er alvorlige sikkerhetsproblemer på reisemålet som sannsynligvis vil påvirke pakkereisen.
 • I tillegg kan reisende til enhver tid før pakkereisen begynner avbestille pakkereisen mot et passende og begrunnet gebyr.
 • Dersom vesentlige elementer av pakkereisen ikke kan leveres som avtalt etter at pakkereisen har begynt skal den reisende tilbys passende alternative arrangementer uten tilleggskostnader. Den reisende kan si opp avtalen uten å betale gebyr dersom tjenestene ikke leveres etter avtalen, dette i vesentlig grad påvirker gjennomføringen av pakkereisen og arrangøren ikke avhjelper problemet.
 • Reisende har også rett til prisreduksjon og/eller erstatning dersom reisetjenestene ikke leveres eller leveres på en mangelfull måte.
 • Arrangøren må yte bistand til reisende i vanskeligheter.
 • Dersom arrangøren blir insolvent, vil innbetalte beløp bli tilbakebetalt. Dersom arrangøren blir insolvent etter at pakkereisen er begynt og transport inngår i pakkereisen, er den reisendes hjemtransport dekket av garantien. Berg-Hansen har stilt reisegaranti overfor Reisegarantifondet.

Dersom tjenestene ikke leveres på grunn av Berg-Hansens insolvens kan den reisende kontakte Reisegarantifondet:

Reisegarantifondet
Boks 227 Sentrum
4001 Stavanger

Telefon: 51 85 99 40
E-post: firmapost@rgf.no
www.rgf.no

Lov om pakkereiser og reisegaranti mv. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-32?q=pakkereise