Tilbake

Alt du trenger å vite om klimakompensasjon

Klimakompensasjon innebærer at du betaler for at klimagassutslippene du forårsaker på reise eller på et arrangement, skal minske et annet sted med samme mengde. Når du klimakompenserer en reise hos oss, gjøres det gjennom etablerte og globale systemer. Vi har valgt å jobbe med det norske klima- og teknologiselskapet CHOOOSE, som er blant de beste i bransjen på dette feltet.

Det er viktig å understreke at et unngått CO2-avtrykk (som i at man lar være å gjøre noe) alltid er bedre enn et kompensert CO2-avtrykk. Men frem til vi lever i et null-utslipps-samfunn, er klimakompensasjon et av de beste og mest effektive verktøyene vi har for å adressere de faktiske CO2-avtrykkene som finner sted.

Når du kompenserer CO2 avtrykket til en reise eller et event, går pengene til å finansiere nøye utvalgte prosjekter som erstatter fossile- med fornybare energikilder, og skaper bedre levevilkår for mennesker i utviklingsland – der behovet akkurat nå er aller størst.

Hva er egentlig en klimakvote?

Klimakompensering gjennom såkalte klimakvoter er en anerkjent og effektiv måte å redusere globale CO2-utslipp på, og bidra til bærekraftig utvikling. En klimakvote representerer ett tonn med CO2-reduksjon. Selve klimakvoten er egentlig et sertifikat som bekrefter betaling til et verifisert prosjekt som reduserer-, unngår- eller fjerner CO2-utslipp.

Hva skjer i praksis når du klimakompenserer reisene dine?

Når ansatte i din bedrift bestiller sine reiser hos Berg-Hansen, har vi et rapporteringssystem som viser hvor mye CO2-utslipp bedriften akkumulert har bidratt til i en gitt periode. Vi sender deretter rapporten til vår samarbeidspartner, CHOOOSE, som beregner hva det totale CO2-utslippet utgjør i klimakvoter, og hva det vil koste. Bedriften blir deretter fakturert for gjeldende beløp fra Berg-Hansen. Hvor ofte man vil samle opp en slik beregning er opp til den enkelte bedrift. Vår anbefaling er at det gjøres enten hver 6. måned eller én gang i året.

Pengene som betales inn går deretter til å støtte strengt verifiserte klimaprosjekter. I samarbeid med CHOOOSE har vi utviklet en portefølje av prosjekter som leverer en målbar og nøye overvåket effekt innenfor CO2-reduksjon ved produksjon av fornybar energi og beskyttelse av regnskog, og som bidrar til å forbedre menneskers levevilkår i utviklingsland. Prosjektene innehar Gold Standard eller Verra-sertifisering som sikrer at de er forpliktet til de strengeste internasjonale krav og retningslinjer. I tillegg til å levere en målbar og dokumentert klimaeffekt blir prosjektene også målt opp mot flere av FNs bærekraftsmål.

Hvordan vet vi at vi støtter «rett» prosjekt?

Prosjektene Berg-Hansen støtter gjennom CHOOOSE er underlagt streng og regelmessig overvåking, rapportering og revisjon for å sikre at de opererer i samsvar med de høyeste internasjonale krav, standarder og etiske retningslinjer.

Vil ikke effekten fra prosjekter som dette finne sted uansett?

For alle prosjekter som er sertifisert av FN, Gold Standard eller Verra er prinsippet om addisjonalitet helt avgjørende. Det betyr at klimaeffekten (eller CO2-reduksjonen) man «kjøper» er realisert som følge av finansieringen fra de såkalte klimakvotene, som i dette tilfellet dreier det seg om Gold Standard Certified Emissions Reductions (GS CER), Gold Standard Verified Emissions Reductions (GS VER) og Verified Carbon Standard (VCS). Den positive effekten som følger av at prosjektet blir gjennomført er dermed addisjonell i forhold til hva som hadde skjedd dersom prosjektet ikke hadde blitt gjennomført.

Hva betyr de ulike sertifisering- og verifiseringsstandardene dere opererer med?

  • Gold Standard: Gold Standard er en uavhengig NGO (Non Government Organisation) som opprinnelig ble satt opp av WWF. Den er nå støttet av mer enn 60 NGO’er og gjør en ytterligere og uavhengig verifisering av FN-prosjektene. De måler, og prosjektene må rapportere på, øvrige bærekraftsmål, lokal effekt, at de har behov for pengestøtten mv. Generelt er Gold Standard ansett som den høyeste verifiseringsordningen globalt. Se mer informasjon her.
  • CDM: Clean Development Mechanism (CDM) ble utviklet av FNs Klimapanel (UNFCCC) under Kyoto-protokollen som den første globale miljøinvesterings- og kredittordningen i sitt slag. Den brukes til å støtte utslippsreduksjonsprosjekter i utviklingsland og inkluderer over 200 ulike metodikker.
  • VCS: Verified Carbon Standard (VCS) er den mest brukte frivillige standarden, med over 1600 prosjekter registrert og over 500 millioner klimakvoter utstedt per dags dato. Det er også den foretrukne standarden for fornybar energi og arealrelaterte aktiviteter i dag. I tillegg til å benytte sine egne metoder, kan den også sertifisere prosjekter ved bruk av CDM- og CAR-metoder. VCS administreres av den internasjonale og ideelle organisasjonen Verra.

Dette er prosjektene i Berg-Hansens portefølje

Når du klimakompenserer dine reiser eller arrangementer hos Berg-Hansen støtter din bedrift per i dag følgende prosjekter:

Tre prosjekter som CHOOSE støtter. Illustrasjon